Salaojat ja sadevesijärjestelmä


Vanhan talon salaojat ovat usein tukkeutuneet ja lakanneet toimimasta, tai ne ovat rakennettu alunperin liian korkealle. Tukkeutumisen syynä on monesti kasvien juuret ja liian hienorakeinen ympärystäyttö, jolloin pelkkä putkien puhdistus ei riitä. Piha on liian usein muotoiltu taloon päin viettäväksi ja sadevedet valuvat taloon päin. Sadevesien hallintaan saaminen vaatii sadevesijärjestelmän sadevesikaivoineen.

Salaojat

Salaojien tarkoitus on estää kosteuden nousu maaperästä rakennuksen perustuksiin sekä kerätä rakennuksen viereen satanut vesi. Salaojasora putken ympärillä ja sokkelin vieressä kerää maaperästä kosteutta oikeaan viettoon asennettuun reiälliseen salaojaputkeen, joka johtaa veden tarkastuskaivojen kautta pois rakennuksen vierestä. Perusmaan ja salaojaputken väliin kannattaa laittaa suodatinkangas estämään hienoaineksen pääsy putkistoon. Salaojaputkiston pohjan tulisi olla talon kivijalan alimman tason alapuolella.

Tarkastuskaivot asennetaan talon jokaiseen kulmaan, jotta salaojaputkisto voidaan tarkastuskaivojen kautta tarvittaessa puhdistaa. Tarkastuskaivoissa tulisi olla lietepesät, jotka keräävät putkistoon kulkeutuvan hienon maa-aineksen ja estävät putkiston tukkeutumista.

Salaojien keräämä vesi johdetaan joko maastoon tai padotusventtiilillä varustetun perusvesikaivon kautta kunnan hulevesiverkostoon. Toisinaan talon perustukset ovat syvemmällä maassa kuin kunnan hulevesiviemäri ja tällöin tarvitaan erillistä pumppukaivoa nostamaan salaojien vesi tarpeeksi korkealle.

Maastoon purkamiseen sopii avo-oja tai imeytyskenttä eli kivipesä. Salaoja- ja sadevesijärjestelmiä ei tule yhdistää suoraan toisiinsa, jottei salaojituksesta tulisi kastelujärjestelmää.

Sadevesijärjestelmä

Talon sadevesijärjestelmä kerää katolle satavan veden, sekä oikein muotoillun pihan sadevesikaivojen keräämän veden. Rännikaivot asennetaan niin, ettei syöksytorvista tuleva vesi kastele sokkelia. Maanpinta muotoillaan viettämään talosta poispäin ja tarvittaessa pintavesien keräämiseksi asennetaan ritiläkannellisia sadevesikaivoja.

Järjestelmän keräämät vedet johdetaan umpinaisissa putkissa joko maastoon tai kunnan hulevesiverkostoon. Sadevesiputket tulisi asentaa niin syvälle maahan, ettei putkissa kulkeva vesi pääse jäätymään. Aina tämä ei ole mahdollista ja tarvittaessa putkisto eristetään putken päälle asennettavilla routaeristelevyillä tai putken ympärille asennettavilla eristekouruilla.

Putket ja kaivot valmistetaan polypropeeni (PP)- tai polyeteenimuovista (PEH).